Regulamin

1. DEFINICJE

1.1. Sprzedawca – Klub Sportowy M-Team z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Heltmana 26/2, 30-565 Kraków, wpisany do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000532736, REGON: 360264243, NIP: 6793106095, adres e-mail: studio@m-team.org, tel.: 722 220 757;

1.2. Klient  – każda osoba dokonująca zakupu poprzez Sklep;

1.3. Konsument –  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu;

1.6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie http://m-team.org/sklep.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień przez Klientów na usługi znajdujące się w Sklepie, uiszczania przez Klientów cen sprzedaży usług, odstępowania od umowy sprzedaży przez Konsumentów oraz składania reklamacji przez Klientów.

2.2. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne są:

2.2.1. urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera Safari, itp.,

2.2.2. aktywne konto poczty elektronicznej.

2.3. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Sprzedaży zapoznał się z Regulaminem.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wypełnić formularz Zamówienia dostępny na stronach internetowych Sklepu:

– wybrać kategorię zamawianej usługi:

a) zajęcia taneczne w studiu M-Team,

b) udział w turnieju Cracovia Dance Festival,

c) udział w obozie sportowo tanecznym,

– wybrać rodzaj zamawianej usługi (w zależności od dostępności) i kliknąć „Kup teraz”,

– uzupełnić wymagane dane w zależności od kategorii i rodzaju usługi,

– zaakceptować Regulamin i kliknąć „Kupuję i płacę” (płatność dokonywana jest wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl),

– wybrać kanał płatności w systemie płatności Platnosci24.pl (płatność powinna być dokonana w dniu złożenia Zamówienia. Brak płatności w podanym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia).

3.2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. Wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej z potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem.

3.3. W przypadku złożenia błędnego Zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Zmiana Zamówienia wymaga kontaktu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3.4. Klient może odebrać karnet na usługi – dla których takowy jest przewidziany – osobiście, w godzinach pracy Sprzedawcy, w studio w Krakowie, ul. Skośna 12. Przy odbiorze karnetu należy okazać potwierdzenie otrzymane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.5. Wszystkie ceny widoczne na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

3.6. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty, ale są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.7. Klient może składać Zamówienia w Sklepie z wyłączeniem czasu, kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych lub przerw konserwacyjnych nie może być wyświetlana.

4. REKLAMACJE

4.1. W przypadku stwierdzenia wadliwości świadczonej usługi Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

4.2. Reklamacje mogę być składane:

– za pośrednictwem poczty e-mail: studio@m-team.org,

– pocztą na adres: 30-838 Kraków, ul. Skośna 12,

– osobiście w studio pod adresem: 30-838 Kraków, ul. Skośna 12.

4.3. Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko Klienta,

– dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę płatności),

– opis zastrzeżenia/reklamacji,

– dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu) umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4.4. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez niego adres.

5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę sprzedaży.

5.2. Dla zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy, że przed jego upływem Konsument prześle – za pośrednictwem poczty e-mail – do Sprzedawcy informację o wykonaniu przysługującego mu prawa.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 5.1. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, dokonując płatności – z zastrzeżeniem ust. 5.4. i następnych.

5.4. W przypadku skorzystania z usług w części (np. skorzystanie przez Konsumenta z jednego z czterech wejść w terminie 14 od dnia, w którym zawarto umowę sprzedaży) zwrot środków będzie pomniejszony proporcjonalnie do ilości wykorzystanych wejść.

5.5. Sprzedawca umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy po okresie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę sprzedaży. W takim wypadku zwrot środków będzie pomniejszony, o kwotę jak w ust. 5.4. oraz dodatkowo o opłatę manipulacyjną w wysokości prowizji pobranej przez Platnosci24.pl.

5.6. Płatność dokonana za pośrednictwem Sklepu tytułem zadatku (zadatek za obóz sportowo – taneczny) podlega zwrotowi wyłącznie na postawie art. 394 Kodeksu cywilnego.

5.7. W każdym powyższym przypadku, Klient zobowiązany jest do zwrotu posiadanego karnetu – o ile został takowy wydany. Klient może to zrobić osobiście lub pocztą, na adres wskazany w ust. 4.2.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

6.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

6.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu może być także podmiot obsługujący płatności w Sklepie (Platnosci24.pl), jednakże wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu przeprowadzenia płatności.

6.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania.

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie i Zamówieniu danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym przede wszystkim wynikających ze zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności. Każda zmiana zostanie opublikowania niezwłocznie na stronach internetowych Sklepu.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

7.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.